ДОНЕТИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:


   Измена и допуна ПГР за насеље Велико Градиште: Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница плана са подлогама
                                                                            Извод из ПГР-а намена и регулација
                                                                            Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење
                                                                            Планиране намене површина
                                                                            План саобраћаја и нивелације
                                                                            План урбанистичке регулације
                                                                            Хидротехничка инфраструктура
                                                                            Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура

___________________________________________________________________________


   Измена и допуна ПДР Туристичког насеља "Бели Багрем": Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Извод из ПДР
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације
                                                                            Саобраћај, нивелација и регулација - координате 1
                                                                            Саобраћај, нивелација и регулација - координате 2
                                                                            Парцелација јавних намена и спровођење
                                                                            Координате
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР Инфраструктруктурног коридора деоница Рам- Затоње:       Текстуални део

   Графички прилози:                                            Извод из просторног плана
                                                                            Катастарско-топографски план
                                                                            Постојећа намена
                                                                            Планирана намена са рег. и нивел. решењем
                                                                            Планирана регулација
                                                                            План мрежа и објеката ком. инф.
                                                                            Заштита простора
___________________________________________________________________________


   ПДР Енергетског постројења на биогас:       Текстуални део

   Графички прилози:                                            Извод из просторног плана
                                                                            Катастарско-топографски план
                                                                            Постојеће стање са претежном наменом
                                                                            Планирано стање са претежном наменом
                                                                            План инфраструктуре
                                                                            План парцелације и препарцелације
___________________________________________________________________________


   ПДР Централне зоне насеља В.Градиште:    Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата
                                                                            Планирана намена
                                                                            План партерног уређења 2а
                                                                            План партерног уређења 2б
                                                                            План партерног уређења 2в
                                                                            Идејна решења објеката - непарна страна
                                                                            Идејна решења објеката - парна страна
                                                                            Планирано саобраћајно решење
                                                                            Попречни профили планираних саобраћајница
                                                                            Парцелација површина јавних намена
                                                                            Синхрон план
___________________________________________________________________________


   ПДР полетно слетне авио стазе... :                Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације и синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР дела насеља "Калиновац":                     Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације
                                                                            План парцелације површина јавне намене
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР "Подручја тврђаве Рам":                        Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Режим коришћења земљишта
                                                                            План намене површине
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације
                                                                            Координате и пресеци саобраћаја
                                                                            Водоснабдевање и каналисање
                                                                            Енергетика и телекомуникације

___________________________________________________________________________


   ПДР "Подручја Ледерата":                              Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога
                                                                            Режим коришћења земљишта
                                                                            План намене површина
                                                                            Саобраћај, регулација и нивелација
                                                                            Координате и пресеци саобраћаја
                                                                            Водовод и канализација
                                                                            Енергетика и телекомуникације

___________________________________________________________________________


   Просторни план општине Велико Градиште: Текстуални део

   Графички прилози:                                            Намена простора
                                                                            Мрежа насеља и инфраструктурни системи
                                                                            Туризам и заштита простора
                                                                            Карта спровођења
                                                                            Шема - Бели Багрем
                                                                            Шема - Бискупље
                                                                            Шема - Царевац
                                                                            Шема - Чешљева Бара
                                                                            Шема - Десине
                                                                            Шема - Ђураково-Поповац
                                                                            Шема - Дољашница
                                                                            Шема - Гарево
                                                                            Шема - Камијево
                                                                            Шема - Кисиљево
                                                                            Шема - Кумане
                                                                            Шема - Курјаче
                                                                            Шема - Кусиће
                                                                            Шема - Љубиње
                                                                            Шема - Мајиловац
                                                                            Шема - Макце
                                                                            Шема - Острово
                                                                            Шема - Печаница
                                                                            Шема - Пожежено
                                                                            Шема - Рам
                                                                            Шема - Сираково
                                                                            Шема - Средњево
                                                                            Шема - Тополовник
                                                                            Шема - Триброде
                                                                            Шема - Затоње

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Дунав 1 и Дунав 3":             Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога Ц
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 4
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 5
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 6

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Рам":                                    Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога В
                                                                            Катастарско-топографска подлога Г
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Планирана намена површина Д
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3