СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ


       Најчешћа питања и одговори:П: Која ми је документација потребна за изградњу ограде?

O: Посебна врста објеката, односно радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова јесу: постављање жичане или дрвене ограде. Уколико ограда има зидане или бетониране темеље или је од било ког другог материјала подноси се захтев за издавање решења. Уз захтев за издавање решења потребно је доставити: идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта (израђен у овлашћеном пројектном бироу или грађевинском предузећу) и извод из листа непокретности (који се добија у Служби за катастар непокретности, канцеларија број 32, Житни трг број 1 у Великом Градишту). Осам дана пре почетка извођења радова потребно је пријавити радове надлежном органу (Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија број 11, Житни трг број 1 у Великом Градишту).П: Која ми је документација потребна за замену црепа на крову?

O: Посебна врста објеката, односно радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова јесу: радови на текућем одржавању објекта или стана.
Текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана јесу: кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови.П: Која ми је документација потребна за замену кровне конструкције?

O: Реконструкција се врши на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе. Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, којима се:
- утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара;
- мењају конструктивни елементи или технолошки процес;
- мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета. Уз захтев за издавање решења потребно је доставити: идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта (израђен у овлашћеном пројектном бироу или грађевинском предузећу) и извод из листа непокретности ( који се добија у Служби за катастар непокретности, канцеларија број 32, Житни трг број 1 у Великом Градишту). Осам дана пре почетка извођења радова потребно је пријавити радове надлежном органу (Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија број 11, Житни трг број 1 у Великом Градишту).П: Шта ми је потребно за добијање локацијскх услова?

O: Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грачевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се идејно решење будућег објекта, односно дела објекта (скица, цртеж, графички приказ и сл.).
Све остале услове који су потребни за издавање локацијских услова, прибавља Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове (канцеларија број 11, Житни трг број 1 у Великом Градишту) службено, са обавезом подносиоца захтева да за исте плати одређену накнаду. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.П: Која је документација потребна за издавање грађевинске дозволе?

O: Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева је и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта.
Грађевинска дозвола се издаје на основу важећих локацијских услова независно од тога по чијем захтеву су локацијски услови издати.

П: Шта је потребно да доставим за добијање решења за изградњу?

O: Уз захтев за издавање решења потребно је доставити: идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта (израђен у овлашћеном пројектном бироу или грађевинском предузећу) и извод из листа непокретности (који се добија у Служби за катастар непокретности, канцеларија број 32, Житни трг број 1 у Великом Градишту).

П: Шта је потребно за пријаву радова?

O: Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу најкасније осам дана пре почетка извођења радова. Уз пријаву радова подноси се доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са овим законом, као и доказ о плаћеној административној такси.П: Шта је потребно приложити уз захтев за добијање употребне дозволе?

O: Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом. Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са овим законом.
Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. Технички преглед објеката врши комисија или привредно друштво, односно друго правно лице коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова, у складу са овим законом и подзаконским актом донетим на основу овог закона, којим се уређује садржина записника о техничком прегледу, састав комисије за технички преглед, као и начин вршења техничког прегледа. Када је предмет техничког прегледа објекат за који су утврђене посебне мере заштите од пожара, члан комисије за технички преглед је и инжењер противпожарне заштите са одговарајућом лиценцом.
Технички преглед објекта обезбеђује инвеститор, у складу са овим законом. Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.
Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат за извођење или пројекат изведеног стања, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима.
За објекте категорије „А“ (издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће до 400 м2 и П+1+Пк (ПС), издвојене куће са два стана који се користе за стално становање или повремени боравак (за одмор и сл.) до 400 м2 и П+1+Пк/ПС, издвојене стамбене зграде са три стана, за стално становање или за повремени боравак до 400 м2 и П+1+Пк/ПС) инвеститор није у обавези да приложи извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу. У случају из става 1. овог члана, инвеститор уз захтев за употребну дозволу доставља потврду о томе да је објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.