22. новембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОГАС К.О. ПОЖЕЖЕНО

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 24.11.2017.. године до 25.12.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 25.12.2017. године до 15,00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС 132/2014 и 145/2014).


                       Нацрт плана


12. јул 2017.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ЧАРШИЈЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 10.08.2017. године до 11.09.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.09.2017. године до 15,00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
У току трајања јавног увида, дана 05.09.2017.године у 11,00 часова биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана у свечаној сали општине Велико Градиште.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилози: Текстуални део
                       граница обухвата
                       планирана намена
                       план партерног уређења 2а
                       план партерног уређења 2б
                       план партерног уређења 2в
                       идејна решења објеката - непарна страна
                       идејна решења објеката - парна страна
                       планирано саобраћајно решење
                       попречни профили планираних саобраћајница
                       парцелација површина јавних намена
                       синхрон план


21.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 22.12.2015. године до 22.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 22.01.2016. године до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 11,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилози: Текстуални део
                       Лист 1
                       Лист 2
                       Лист 3
                       Лист 4
                       Лист 5


10.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КАЛИНОВАЦ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 10,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.
Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилог:    ПДР дела насеља Калиновац


10.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОШКА ВРЕБАЛОВА И ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 12,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.
Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилог:    ПДР нова саобраћајница


05.новембар 2015.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 06.11.2015. године до 20.11.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 20.11.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Прилози:
         Текстуални део
         Лист 1
         Лист 2а
         Лист 2б
         Лист 3


30.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ТВРЂАВЕ РАМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације подручја тврђаве Рам.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 02.11.2015. године до 02.12.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 02.12.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).


     Нацрт ПДР-а "Подручја тврђаве Рам":
         Текстуални део
         Катастарско-топографска подлога са границом обухвата
         Режим коришћења земљишта
         План намене површина
         Саобраћај, регулација и нивелација
         Координате и пресеци саобраћаја
         Мреже и објекти инфраструктуре - Водовод и канализација
         Мреже и објекти инфраструктуре - Енергетика и телекомуникације


09.октобар 2015.године


     Рани јавни увид - ПДР дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште

Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015.


   Текстуални део:    Текстуални део
   Графички прилози: Лист 1
                                Лист 2
                                Лист 3
    

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште".
09.октобар 2015.године


      Рани јавни увид - ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015.


   Текстуални део:     Текстуални део
   Графички прилози: Лист 1
                                Лист 2
                                лист 3
    

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на План детаљне регулације Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту".
21.јул 2015.године


      Јавни увид - Нацрт ПДР-а Приобаље у Великом Градишту


   Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 од 21.07.2015. до 19.08.2015.


   Текстуални део:    Tекстуални део
   Графички прилози: 1_Шира ситуација
                                2a_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                2б_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                2в_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                3а_Постојећа намена површина
                                3б_Постојећа намена површина
                                3в_Постојећа намена површина
                                4a_План намене површина
                                4б_План намене површина
                                4в_План намене површина
                                5a_План парцелације површина јавне намене
                                5б_План парцелације површина јавне намене
                                5в_План парцелације површина јавне намене
                                6а_План саобраћаја, регулације и нивелације
                                6б_План саобраћаја, регулације и нивелације
                                6в_План саобраћаја, регулације и нивелације


    Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на Нацрт Плана детаљне регулације - Приобаље у Великом Градишту".