СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
11. јануар 2023.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове у складу са чланом 50. и чланом 51 б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 50/2022. Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11.01.2023.године до 25.01.2023.године. Нацрт плана у току трајања јавног увида биће доступан на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида биће одржана јавна презентација дана 16.01.2023.године у 12 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно до 25.01.2023.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 01.02.2023.године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.
                       Нацрт Плана

24.фебруар 2022.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)

оглашава ЈАВНИ УВИД поводом израде ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2021. Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 24. фебруара 2022. године до 10. марта 2022. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана 03. марта у 12 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. мартом 2022. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 14.03.2022. године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.
                       Нацрт Плана

10. новембар 2021.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, почев од 10.11.2021. године, закључно са 10.12.2021. године. Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08. до 13. часова

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско - правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 10.12.2021. године до 13. часова. Презентација ће се одржати 22.11.2021.године у 12 часова у свечаној сали општине Велико Градиште.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 21.12.2021. године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.
                       Нацрт Плана

27. маj 2021.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

оглашава ЈАВНИ УВИД
У нацрт ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Друге измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 9/2021. Јавни увид одржаће се у трајању од 20 дана, од 27. маја 2021. године до 16. јуна 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Јавна седница Комисије за планове општине Велико Градиште биће одржана 2. јула у 13 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. јуном 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

                       Текстуални део (пречишћен текст)27. маj 2021.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

оглашава ЈАВНИ УВИД
У нацрт ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2020. Јавни увид одржаће се у трајању од 20 дана, од 27. маја 2021. године до 16. јуна 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Јавна седница Комисије за планове општине Велико Градиште биће одржана 2. јула у 13 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. јуном 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

                       Текстуални део (пречишћен текст)27. маj 2021.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

оглашава ЈАВНИ УВИД
У нацрт ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 2/2020. Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 27. маја 2021. године до 28. јуна 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште, а јавна презентација биће одржана 09. јуна у 11 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Јавна седница Комисије за планове општине Велико Градиште биће одржана 2. јула у 13 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. јуном 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

                       Текстуални део
                       Графички део
                       Стратешка процена утицаја23. март 2021.године

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД
У нацрт Планa детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште
и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Планa детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 23.03.2021. године, закључно са 22.04.2021. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско - правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 22.04.2021. године до 13. часова.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.05.2021. године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

                       Текстуални део
                       Графички део
                       Стратешка процена утицаја
                       Презентација Нацрта Плана
                       Презентација СПУ


30. октобар 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20)

Оглашава ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Просторног плана општине Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017. Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана од 30. oктобра 2020.године до 30. новембра 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.
званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида планирана је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са „COVID-19“ вирусом и мерама прописаних од стране надлежних служби. О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове канцеларија број 11 и на сајту општине.
На сајту општине Велико Градиште биће доступна и презентација планског документа. Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде Просторног плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно до 30. новембра 2020.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења. Термин јавне седнице комисије за планове општине Велико Градиште биће одређен накнадно, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и о истом ће јавност бити благовремено обавештена.
Нацрт плана (линк за преузимање)
Презентација плана


22. новембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОГАС К.О. ПОЖЕЖЕНО

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 24.11.2017.. године до 25.12.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 25.12.2017. године до 15,00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС 132/2014 и 145/2014).


                       Нацрт плана


12. јул 2017.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ЧАРШИЈЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 10.08.2017. године до 11.09.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.09.2017. године до 15,00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
У току трајања јавног увида, дана 05.09.2017.године у 11,00 часова биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана у свечаној сали општине Велико Градиште.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилози: Текстуални део
                       граница обухвата
                       планирана намена
                       план партерног уређења 2а
                       план партерног уређења 2б
                       план партерног уређења 2в
                       идејна решења објеката - непарна страна
                       идејна решења објеката - парна страна
                       планирано саобраћајно решење
                       попречни профили планираних саобраћајница
                       парцелација површина јавних намена
                       синхрон план


21.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 22.12.2015. године до 22.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 22.01.2016. године до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 11,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилози: Текстуални део
                       Лист 1
                       Лист 2
                       Лист 3
                       Лист 4
                       Лист 5


10.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КАЛИНОВАЦ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 10,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште.
Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилог:    ПДР дела насеља Калиновац


10.децембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОШКА ВРЕБАЛОВА И ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 12,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.
Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


         Прилог:    ПДР нова саобраћајница


05.новембар 2015.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 06.11.2015. године до 20.11.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 20.11.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Прилози:
         Текстуални део
         Лист 1
         Лист 2а
         Лист 2б
         Лист 3


30.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ТВРЂАВЕ РАМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације подручја тврђаве Рам.
Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 02.11.2015. године до 02.12.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 02.12.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).


     Нацрт ПДР-а "Подручја тврђаве Рам":
         Текстуални део
         Катастарско-топографска подлога са границом обухвата
         Режим коришћења земљишта
         План намене површина
         Саобраћај, регулација и нивелација
         Координате и пресеци саобраћаја
         Мреже и објекти инфраструктуре - Водовод и канализација
         Мреже и објекти инфраструктуре - Енергетика и телекомуникације


09.октобар 2015.године


     Рани јавни увид - ПДР дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште

Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015.


   Текстуални део:    Текстуални део
   Графички прилози: Лист 1
                                Лист 2
                                Лист 3
    

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште".
09.октобар 2015.године


      Рани јавни увид - ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015.


   Текстуални део:     Текстуални део
   Графички прилози: Лист 1
                                Лист 2
                                лист 3
    

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на План детаљне регулације Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту".
21.јул 2015.године


      Јавни увид - Нацрт ПДР-а Приобаље у Великом Градишту


   Налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 од 21.07.2015. до 19.08.2015.


   Текстуални део:    Tекстуални део
   Графички прилози: 1_Шира ситуација
                                2a_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                2б_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                2в_Катастарско топографска подлога са границом плана
                                3а_Постојећа намена површина
                                3б_Постојећа намена површина
                                3в_Постојећа намена површина
                                4a_План намене површина
                                4б_План намене површина
                                4в_План намене површина
                                5a_План парцелације површина јавне намене
                                5б_План парцелације површина јавне намене
                                5в_План парцелације површина јавне намене
                                6а_План саобраћаја, регулације и нивелације
                                6б_План саобраћаја, регулације и нивелације
                                6в_План саобраћаја, регулације и нивелације


    Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на Нацрт Плана детаљне регулације - Приобаље у Великом Градишту".