СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
Општинске административне таксе


Списак решених предмета у поступку озакоњења


Одлука о режиму изградње - Сребрно језеро

13. март 2023.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:
     - Стамбени објекат са три стана, на к.п.бр. 2366/494 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Гроздановић Дејан и Гроздановић Драгана из Нишке Бање, број предмета 353-129/2023-06;
Урбанистички пројекат 353-129/2023-06
     - Укровљавање стамбено-пословног објекта апартманског типа, на кп.бр. 4616 у К.О. Велико Градиште инвеститора Миловановић Горана и Митић Јасмине из Великог Градишта, број предмета 353-136/2023-06;
Урбанистички пројекат 353-136/2023-06
     - Индустријски комплекс фабрике уља „Дунавка“ из Београда, у Великом Градишту, а на кп.бр. 2158, 2164, 2177/2, 2154, 2157 и 2156 у К.О. Велико Градиште, број предмета 353-146/2023-06;
Урбанистички пројекат 353-146/2023-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.03.2023. године до 27.03.2023. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.03.2023.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

10. новембар 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:
     - - Туристички објекат апартманског типа а на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 у К.О.Велико Градиште, инвеститора Компанија Евротрговина д.о.о. Маџар Шапине из Шапина бб. број предмета 353-616/2022-06
Урбанистички пројекат 353-616/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.11.2022. године до 24.11.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.11.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

26. септембар 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:
     - Објекат у функцији туризма са апартманима и пословним простором спратности Су+П+3, на к.п.бр. 4636 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Mega Invest Duo 012“ д.о.о. Велико Градиште и „Silver Lake Investment“ д.о.о. Београд, број предмета 353-507/2022-06.
Урбанистички пројекат 353-507/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.09.2022. године до 03.10.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.10.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

06.јун 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:
     - Туристички објекат апартманског типа, спратности Су+П+2+Пс, на к.п.бр. 4633, 2366/122, 2366/544, 2366/546 и 2366/547 у К.О. Велико Градиште, инвеститор Друштво за транспорт и услуге „БЕКИЋ 001“ д.о.о. Мало Црниће – Смољинац, број предмета 353-326/2022-06
Урбанистички пројекат 353-326/2022-06
     - Доградња постојећег пословног објекта-продавнице на кп.бр. 2366/10 К.О. Велико Градиште, инвеститор Јовановић Иван, број предмета 353-332/2022-06
Урбанистички пројекат 353-332/2022-06
     - Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 1916 и 1917 К.О. Велико Градиште, инвеститор Миловановић Горан из Великог Градишта, број предмета 353-328/2022-06
Урбанистички пројекат 353-328/2022-06
     - Туристички објекат апартманског типа спратности Су+Пр+3, на к.п.бр. 2366/530 у К.О. Велико Градиште, инвеститор „Урбана градња“ Мајиловац и ИзоТим Пожаревац, број предмета 353-333/2022-06
Урбанистички пројекат 353-333/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 13.06.2022. године до 20.06.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 20.06.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

11. мај 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:
     - Реконструкција и промена намене таванског простора постојећег стамбено-пословног објекта П+3, а на к.п.бр. 2366/384 и 2366/44 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Урбана Градња“ из Мајиловца, МБПЛ-61661476, број предмета 353-275/2022-06
Урбанистички пројекат 353-275/2022-06
     - Стамбени објекат на кп.бр. 2242/7 К.О. Велико Градиште, инвеститора СТР И Комисион „BEST BUY 3“ Иван Симић пр.Смедерево, број предмета 353-276/2022-06
Урбанистички пројекат 353-276/2022-06
     - Туристички објекат апартманског типа, на кп.бр.2282/67, 2282/68, 2282/69 и 2282/70 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јелена Рељић, пр.Изградња стамбених и нестамбених зграда, број предмета 353-289/2022-06
Урбанистички пројекат 353-289/2022-06
     - Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/524, 2366/523 и 2366/522 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолете и Зорана и „Фаст Пројект“ д.о.о. из Тополовника, број предмета 353-290/2022-06
Урбанистички пројекат 353-290/2022-06
     - Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/409 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Пајић Драгише , број предмета 353-291/2022-06
Урбанистички пројекат 353-291/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.05.2022. године до 24.05.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.05.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

21. април 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:
     - Стамбени објекат-викенд кућа у функцији туризма на к.п.бр. 878 К.О.Острово, инвеститора Милановић Маје из Пожаревца, број предмета 353-118/2022-06
Урбанистички пројекат 353-118/2022-06
     - Апартмански објекат на кп.бр. 3924/1 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта,, број предмета 353-119/2022-06
Урбанистички пројекат 353-119/2022-06
     - Туристичко-стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О.Велико Градиште, инвеститора Николић Ненада из Великог Градишта, број предмета 353-249/2022-06
Урбанистички пројекат 353-249/2022-06
     - Пословни објекат на кп.бр. 2366/10 Велико Градиште, инвеститора Јовановић Ивана из Тополовника, број предмета 353-250/2022-06
Урбанистички пројекат 353-250/2022-06
     - Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 2366/85 К.О.Велико Градиште, инвеститора Вејиновић Наташе из Београда, број предмета 353-254/2022-06
Урбанистички пројекат 353-254/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 28.04.2022. године до 04.05.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 04.05.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

24. фебруар 2022.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - Стамбени објекат са апартманима спратности По+П+1, на к.п.бр. 2366/473 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовановић Милоша из Затоња, број предмета 353-122/2022-06
Урбанистички пројекат 353-122/2022-06
     - Стамбени објекат са апартманима спратности П+2, на к.п.бр. 2366/511 и 2366/512 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „ViV-Produkt“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-123/2022-06
Урбанистички пројекат 353-123/2022-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 04.03.2022. године до 10.03.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 10.03.2022.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).

3. децембар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - Стамбени објекат на к.п.бр. 1908/1 К.О.Велико Градиште, инвеститора ГП „ХОУЗЗ„ пр Зоран Перић из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-611/2021-06
     - Стамбени објекат са апартманима на кп.бр. 2366/409 К.О. Велико Градиште, инвеститора Пајић Драгише из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-612/2021-06
     - Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 2242/8, 2242/21 и 2242/22 К.О.Велико Градиште, инвеститора ГП „Бобинг„ Д.О.О. из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-613/2021-06
     - Стамбени објекат на кп.бр. 2366/90, 2366/529, 2366/55, 2366/405, 2366/406, 2366/502, 2366/503 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Степет“ Д.О.О. из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-614/2021-06
     - Доградња и промена намене помоћног објекта у угоститељски објекат- ресторан брзе хране на к.п.бр. 2366/85 К.О.Велико Градиште, инвеститора Вејиновић Наташе из Београда
Урбанистички пројекат 353-615/2021-06
     - Апартмански објекат на к.п.бр. 3924/1 К.О.Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-616/2021-06
Урбанистички пројекат 353-616/2021-06
     - Гаража за смештај пољопривредних машина и друмске ваге на к.п.бр. 5055/2 К.О.Мајиловац, инвеститора Стокић Хелене из Сиракова, број предмета 353-617/2021-06
Урбанистички пројекат 353-617/2021-06
     - Туристичко-стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2366/423 К.О.Велико Градиште
Урбанистички пројекат 353-618/2021-06
     - Туристичко-стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 К.О. Велико Градиште, инвеститора Марковић Душана из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-619/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.12.2021. године до 16.12.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 16.12.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).5. новембар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:
     - Туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/492 К.О. Велико Градиште, инвеститора Кузмановић Дејане из Београда
Урбанистички пројекат 353-591/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.11.2021. године до 18.11.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.11.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).

1. новембар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - Стамбени објекат са апартманима на к.п.бр. 2242/14 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стојановић Далиборa из Панчева, Стојановић Драганe из Панчева и Тодоровић Робертa из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-581/2021-06
     - Стамбено – пословни функционални комплекс на кп.бр. 2366/12, 2370, 2366/445, 2366/143, 4627, 2366/478, део 2366/477, 2366/196, 2366/14 и део 2366/198 инвеститора „Стил Градња 012“ д.о.о. из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-582/2021-06
     - Стамбени објекат на кп.бр. 2366/420 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Мега Инвест Дуо 012“ из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-583/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.11.2021. године до 15.11.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.11.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).

21. октобар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - Апартмански објекат на к.п.бр. 3924/1 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-559/2021-06
     - Доградња и промена намене помоћног објекта у угоститељски – ресторан брзе хране на кп.бр.2366/85 инвеститора Наташе Вејиновић из Београда
Урбанистички пројекат 353-560/2021-06
     - Доградња стамбеног објекта на кп.бр. 74 К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовић Томице из Миљевића
Урбанистички пројекат 353-563/2021-06
     - Стамбено-пословни објекат на кп.бр. 2242/8, 2242/21 и 2242/22 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Бобинг“ д.о.о. из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-564/2021-06
     - Реконструкција и промена намене таванског простора постојећег стамбено-пословног објекта П+3 на кп.бр.2374/2 К.О. Велико Градиште инвеститора Радосављевић Владана из Кусића и Димитријевић Роберта из Великог Градишта и финансијера „РВ Инвест Апартмани“ из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-565/2021-06
     - Изградња туристичког стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр. 2242/18 и 2242/17 К.О. Велико Градиште инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-566/2021-06
     - Изградња туристичког стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр.2366/83 и 2366/84 К.О. Велико Градиште, инвеститора Костић Зорана из Рама и Пантић Живорада из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-567/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 28.10.2021. године до 03.11.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.11.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).07. јул 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. јула 2021. године до 22. јула 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.
     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
     Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 22. јулом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

ПДР подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

16. јун 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:
     - стамбеног објекта на к.п.бр. 74 К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовић Томице из Миљевића број предмета 353-348/2021-06
Урбанистички пројекат 353-348/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 23.06.2021. године до 30.06.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 30.06.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).19. март 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:
     - стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 4612/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Динчић Тијане из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-165/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.03.2021. године до 02.04.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 02.04.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).17. март 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 2/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17. марта 2021. године до 01. априла 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.
     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
     Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01. априлом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.
ПДР туристичког комплекса "Шпиц" у општини Велико Градиште


24. фебруар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:
     - туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда
Урбанистички пројекат 353-110/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 03.03.2021. године до 10.03.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 10.03.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).14. јануар 2021.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - стамбеног објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/466 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Моме из Курјача
Урбанистички пројекат 353-4/2021-06
     - вишепородичног стамбеног oбјекта на к.п.бр. 1918 К.О. Велико Градиште и адаптације објекта на к.п.бр. 1908/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-5/2021-06
     - туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/515 и 2366/516 К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолете из Тополовника
Урбанистички пројекат 353-6/2021-06
     - туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2242/18 К.О. Велико Градиште, инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-7/2021-06
     - туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда
Урбанистички пројекат 353-8/2021-06
     - кружног тока на раскрсници улица Пожаревачки пут и Језерски пут у К.О. Велико Градиште, инвеститора Општине Велико Градиште
Урбанистички пројекат 353-12/2021-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.01.2021. године до 28.01.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.01.2021.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).04. новембар 2020.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

     Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:
     - објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/19 К.О. Велико Градиште, инвеститора Спасић Драгана из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-433/2020-06
     - стамбених oбјекат на к.п.бр. 2366/476 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Наталије и Миловановић Марка из Ниша
Урбанистички пројекат 353-432/2020-06
     - надградње пословног објекта стамбеним простором на к.п.бр. 2366/381 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Зорана из Великог Градишта
Урбанистички пројекат 353-453/2020-06
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.11.2020. године до 18.11.2020.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.11.2020.године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).10. август 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА СРЕБРНО ЈЕЗЕРО У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско - правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА СРЕБРНО ЈЕЗЕРО У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Одлука о изради Плана Детаљне Регулације аеродрома Сребрно Језеро у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 12/2019. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 10. августа 2020. године до 25. августа 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.
     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
     Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 25. августом 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.
     Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE, зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединици локалне самоуправе. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне презентацијe.

Текстуални део
Графички део


20. април 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

Оглашава
ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.
Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. јула 2020. године до 19. августа 2020.године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида планирана је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са Корона вирусом и мерама прописаних од надлежних служби.
     О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у одељењу за урбанизам имовинско-правне послове канцеларија број 11 и на сајту општине.
     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана генералне регулације организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно са 19. августом 2020.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Текстуални део
Катастарско-топографски план
Извод из ПГР-а планирана намена и регулација
Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење
План намене
План саобраћаја и нивелације
План регулације
Хидротехничка инфраструктура
Електроен. и телеком. инфраструктура


13. септембар 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.БР. 1898/1 и 1941 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п.бр. 1898/1 и 1941 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање "Урбана градња" из Мајиловца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 16.09.2019. године до 23.09.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 23.09.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон).

Урбанистички пројекат


11. јул 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.БР. 1898/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п.бр. 1898/1 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање "Урбана градња" из Мајиловца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.07.2019. године до 19.07.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 19.07.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон).

Урбанистички пројекат


02. април 2019.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Одлука о изради Просторног плана општине Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 02. априла 2019.године до 16. априла 2019. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.
     Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
     Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. априлом 2019. године до 15 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Текстуални део
Графички део


26. март 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/408 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта пансионског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Николић Ненада из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


26. март 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НА ДЕЛУ К.П.БР. 522 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта и помоћног објекта на делу к.п.бр. 522 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Стојковић Драгана из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


26. март 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/101 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/101 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Вејиновић Милана и Тодоровић Александре из Београда.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


25. март 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ, НАДГРАДЊЕ И ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА - ВИКЕНД КУЋЕ У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2322/43 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу, надградњу и пренамену стамбеног објекта - викенд куће у стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2322/43 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Радојковић Дијане из Сиракова.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


04. фебруар 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПАНСИОНИМА НА К.П.БР. 2366/384 и 2366/444 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта са пансионима на к.п.бр. 2366/384 и 2366/444 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање "Урбана градња" из Мајиловца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.02.2019. године до 12.02.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.02.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


10. јануар 2019.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА (2 фазе) НА ДЕЛУ К.П.БР. 2366/181, 2366/445, 2366/143 И ДЕЛУ К.П.БР. 2366/197 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта пансионског типа на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање "СТИЛ ГРАДЊА 012" д.о.о. из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.01.2019. године до 17.01.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.01.2019.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Урбанистички пројекат


06. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА (2 објекта) НА ДЕЛУ К.П.БР. 2366/181, 2366/445, 2366/143 И ДЕЛУ К.П.БР. 2366/197 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта пансионског типа на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање "СТИЛ ГРАДЊА 012" д.о.о. из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.11.2018. године до 14.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 4612/2 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 4612/2 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Динчић Горана из Великог Градишта
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.11.2018. године до 14.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/475 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта пансионског типа на к.п.бр. 2366/475 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Пантић Драгана из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.11.2018. године до 14.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/408 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта пансионског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Николић Ненада из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.11.2018. године до 14.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


05. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 1692 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1692 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Миловановић Горана из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.11.2018. године до 13.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


02. новембар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УСТАНОВЕ КОЈА ПРУЖА БРИГУ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ НА К.П.БР. 2610/1 И 2282/49 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу установе која пружа бригу за старије особе на к.п.бр. 2610/1 и 2282/49 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање Милосављевић Ане из Великог Градишта
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.11.2018. године до 13.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.11.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


27. јун 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ - ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА И ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 785/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу паркинга и помоћног објекта на к.п.бр. 785/1 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Општине Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.06.2018. године до 04.07.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 04.07.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


25. јун 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ГАРНИ ХОТЕЛА "ДАНУБИА ПАРК" НА К.П.БР. 2366/207, 2366/254, 2366/351, 2366/443 И ДЕЛУ К.П.БР. 2366/19 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу гарни хотеле "Данубиа парк" на к.п.бр. 2366/207, 2366/254, 2366/351, 2366/443 и делу 2366/19 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП "Силвер Лаке Инвестмент" д.о.о. Београд.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 25.06.2018. године до 02.07.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 02.07.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


25. јун 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/392 и 2366/451 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Васиљевић Виолете из Тополовника.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 25.06.2018. године до 02.07.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 02.07.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


25. јун 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ГАРАЖА НА ДЕЛУ К.П.БР. 522 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта и помоћног објекта - гаража на делу к.п.бр. 522 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Стојковић Драгана из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 25.06.2018. године до 02.07.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 02.07.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


07.март 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/392 и 2366/451 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Васиљевић Виолете из Тополовника.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.03.2018. године до 15.03.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.03.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


26. фебруар 2018.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2231/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2231/1 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева Војиновић Војчета из Дољашнице.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.02.2018. године до 06.03.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.03.2018.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


16.новембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/392 и 2366/451 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Васиљевић Виолете из Тополовника.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 17.11.2017. године до 24.11.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.11.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


16.новембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА СА ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈЕМ НА К.П.БР. 2242/5 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског смештаја са пословним садржајем на к.п.бр. 2242/5 К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Цветановић Марка из Великог Градишта и Михајловић Саше из Голупца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 17.11.2017. године до 24.11.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.11.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


16. октобар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/455 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског типа на к.п.бр.2366/455 у К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Јовановић Бобана из Љубиња, Јанковић Љубомира из Великог Градишта и Стојадиновић Малише из Десина
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 16.10.2017. године до 23.10.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 23.10.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


13.октобар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/392 и 2366/451 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Васиљевић Виолете из Тополовника.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 13.10.2017. године до 20.10.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 20.10.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


10.октобар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА СА ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈЕМ НА К.П.БР. 2242/5 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског смештаја са пословним садржајем на к.п.бр. 2242/5 К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Цветановић Марка из Великог Градишта и Михајловић Саше из Голупца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.10.2017. године до 18.10.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.10.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


11.септембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/392 и 2366/451 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УП Васиљевић Виолете из Тополовника.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.09.2017. године до 19.09.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 19.07.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


11.септембар 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА СА ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈЕМ НА К.П.БР. 2242/5 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског смештаја са пословним садржајем на к.п.бр. 2242/5 К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Цветановић Марка из Великог Градишта и Михајловић Саше из Голупца.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.09.2017. године до 19.09.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 19.07.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


01.август 2017.године


      Рани јавни увид - ПДР Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено

Налази се на раном јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 8 oд 09.08.2017. дo 24.08.2017.године


       Текстуални део
       Графички део
    

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања раног јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком "Примедбе и сугестије на План детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено", најкасније до 24.08.2017.године до 15часова.
29.јун 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/124 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр.2366/124 у К.О. Велико Градиште, поднослаца захтева за потврђивање УП Меденица Јаблана из Београда и "Argento Lago" д.о.о. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.06.2017. године до 07.07.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 07.07.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


29.јун 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/455 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта објекта апартманског типа на к.п.бр.2366/455 у К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Јовановић Бобана из Љубиња, Јанковић Љубомира из Великог Градишта и Стојадиновић Малише из Десина
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.06.2017. године до 07.07.2017.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 07.07.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


24. мај 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2366/124 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр.2366/124 у К.О. Велико Градиште, поднослаца захтева за потврђивање УП Меденица Јаблана из Београда и "Argento Lago" д.о.о. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 24.05.2017. године до 31.05.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 31.05.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Текстуални део
Графички прилози

10. април 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ НА К.П.БР. 2229/1 И 2374/22 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта уређења плаже на Сребрном језеру на к.п.бр. 2229/1 и 2374/22 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.04.2017. године до 18.04.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.04.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


10. април 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 501/2 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 501/2 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.04.2017. године до 18.04.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.04.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


10. април 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ГАРАЖОМ И ПИЈАЦОМ НА К.П.БР. 1898/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног са гаражом и пијацом објекта на к.п.бр. 1898/1 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.04.2017. године до 18.04.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.04.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


04.април 2017.године

Обавештење о ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ОПШТИНИ ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације полетно-слетне стазе са пратећим садржајима у општини Велико Градиште.
Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 04.04.2017. године до 04.05.2017. године на огласној табли испред канцеларије број 11 у општини Велико Градиште.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1 најкасније до 04.05.2017. године до 15.00 часова.
Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


Нацрт плана


16. март 2017.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ЧАРШИЈЕ


        Предложена решења:
                 Баштенско решење
                 Модернистичко решење
                 Традиционалистичко решење


16. март 2017.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације полетно-слетне стазе са пратећим садржајем у општини Велико Градиште.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.03.2017. године до 31.03.2017. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 31.03.2017. године до 15.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).


Нацрт плана


07. март 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2374/2 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на к.п.бр. 2374/2 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 07.03.2017. године до 14.03.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 14.03.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. март 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 2374/22 И 2366/263 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2374/22 и 2366/263 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.03.2017. године до 13.03.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.03.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. март 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 1969/10 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на к.п.бр. 1969/10 К.О. Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.03.2017. године до 13.03.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.03.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


06. март 2017.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА К.П.БР. 445 К.О. ПЕЧАНИЦА

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта уређења некатегорисаног пута на к.п.бр. 445 К.О. Печаница, подносиоца захтева Јанковић Радише и Трајковић Селимира, обојица из Печанице.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.03.2017. године до 13.03.2017.године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.03.2017.године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат


29.новембар 2016.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОКВИРУ ОМЛАДИНСКОГ КОШАРКАШКОГ КАМПА НА КП.БР. 2366/441 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта спортске хале у оквиру омладинског кошаркашког кампа на к.п.бр. 2366/441 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП Општине Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 29.11.2016. године до 06.12.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.12.2016 године до 15,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Текстуални део
Графички прилози

08.јун 2016.године

Обавештење о КОНКУРСУ ЗА РЕШЕЊЕ ПРАТЕЋЕГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ДЕЛУ К.П.БР. 1702 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ФУНКЦИЈИ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА

     Комисија за планове општине Велико Градиште организовала је јавни конкурс, у периоду од 30.05.2016. до 06.06.2016.године за решење пратећег пословног објекта на делу к.п.бр. 1702 К.О. Велико Градиште. Објекат би био у функцији новог аутобуског стајалишта, а потребно је да садржи чекаоницу, билетарницу и мокри чвор.
     На конкурсу су пристигла 4 решења на која можете исказати примедбе и сугестије, као и предложити најбоље решење, путем маил-а registrator@urbanizamvelikogradiste.org.rs или у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.06.2016. године до 14,00 часова

Kонкурсно решење 1
Kонкурсно решење 2
Kонкурсно решење 3
Kонкурсно решење 4


18.мај 2016.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ НА ДЕЛУ К.П.БР. 2220 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ на делу к.п.бр. 2220 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.05.2016. године до 24.05.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.05.2016. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Основа


11.мај 2016.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ НА К.П.БР. 1895/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ на к.п.бр. 1895/1 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.
     Јавна презентација организује се у трајању од четрнаест дана почевши од 11.05.2016. године до 24.05.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.05.2016. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Основа
                              3Д приказ

29.јануар 2016.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - НАДСТРЕШНИЦА ЛЕТЊЕ БАШТЕ РЕСТОРАНА НА К.П.БР. 2374/11 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта помоћног објекта - надстешница летње баште терасе ресторана на к.п.бр.2374/11 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП Ивана Ђурића.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 29.01.2016. године до 05.02.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.11.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

29.јануар 2016.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ДОГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 787 И ДЕЛУ К.П.БР. 785 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта доградње вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 787 и делу к.п.бр. 785 у К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева за потврђивање УП Марковић Душана и Дуњић Душка.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 29.01.2016. године до 05.02.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.11.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Grafički prilog: Urbanistički projekat

09.новембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 2366/125 и 2366/264 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 2366/125 и 2366/254 К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева Пејчић Драгана, Ћирковић Милана и Младеновић Саше.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.11.2015. године до 17.11.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.11.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

Обавештење о јавној презентацији ПДP дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште, ПДР нове саобраћајнице између улица Вељка Влаховића и Воје Богдановића у Великом Градишту и ПДР Туристичког насеља Бели Багрем - 5.јануара 2016.године од 10часоваОбавештење о јавном увиду у ПДP дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште, ПДР нове саобраћајнице између улица Вељка Влаховића и Воје Богдановића у Великом Градишту и ПДР Туристичког насеља Бели Багрем

01.децембар 2015.године

Обавештење о јавној седници Комисије за планове општине Велико Градиште - 04.12.2015.године u 11:00 - тема ПДР Подручја тврђаве Рам

09.новембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 2366/125 и 2366/264 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 2366/125 и 2366/254 К.О. Велико Градиште, подносилаца захтева Пејчић Драгана, Ћирковић Милана и Младеновић Саше.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.11.2015. године до 17.11.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.11.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

04.новембар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 1898/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1898/1 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева Урбане градње пр. Горан Младеновић из Мајиловца
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.11.2015. године до 12.11.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.11.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

29.октобар 2015.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 06.11.2015. године до 20.11.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 20.11.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).26.октобар 2015.године

Обавештење о припреми нацрта Плана детаљне регулације "Бели Багрем" и нацрта Плана детаљне регулације "Подручја тврђаве Рам"

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште објављује нацрт Плана детаљне регулације "Бели Багрем" и нацрт Плана детаљне регулације "Подручја тврђаве Рам". Комисија за планове СО Велико Градиште на наредној седници, 28-ог октобра, анализираће нацрте наведених планских докумената.


     Нацрт ПДР-а "Бели Багрем":
         Текстуални део
         Лист 1
         Лист 2а
         Лист 2б
         Лист 3


     Нацрт ПДР-а "Подручја тврђаве Рам":
         Текстуални део
         Катастарско-топографска подлога са границом обухвата
         Режим коришћења земљишта
         План намене површина
         Саобраћај, регулација и нивелација
         Координате и пресеци саобраћаја
         Мреже и објекти инфраструктуре - Водовод и канализација
         Мреже и објекти инфраструктуре - Енергетика и телекомуникације19.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 2366/124 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 2366/124 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева Меденица Јаблана из Београда
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.10.2015. године до 27.10.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.10.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

19.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА ДЕЛУ К.П. БР. 2366/262 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа на делу к.п.бр. 2366/262 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENTA“ доо из Београда и Зорана Јовановића из Бискупља.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.10.2015. године до 27.10.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.10.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

16.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ХОТЕЛ „КОНАК“ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА НА К.П. БР. 2366/12, 2366/181, 2366/196, 2366/197 И 2366/198 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта ХОТЕЛ „KOНAK“- реконструкција и доградња, на к.п.бр. 2366/12, 2366/181, 2366/196, 2366/197 и 2366/198 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева СПОРТ АГЕНТ доо из Београда.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 19.10.2015. године до 26.10.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 26.10.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

16.октобар 2015.године

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „BASKETBALL KAMP“ - СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА К.П. БР. 2366/251 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

     Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта „BASKETBALL KAMP“ – спортски терени, на к.п.бр. 2366/251 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева ЈУ Спортски центар из Великог Градишта.
     Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 16.10.2015. године до 22.10.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 22.10.2015. године до 14,00 часова.
     Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

   Графички прилог: Урбанистички пројекат

01.октобар 2015.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КАЛИНОВАЦ, К.О. ЗАТОЊЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕКомисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације дела насеља Калиновац, КО Затоње у општини Велико Градиште.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).01.октобар 2015.године

Обавештење о РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОШКА ВРЕБАЛОВА (ПОЖАРЕВАЧКИ ПУТ) И ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕКомисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште.
Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014).